Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 3

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 3 (6. 4. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

06.04.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a zdieľanie názorov na komunikačné metódy a možnosti ich implementácie v rámci pedagogického procesu. Spoločne sme diskutovali o metóda Pro-klientského prístupu, pedagogickej diferenciácie a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: Pro-klientský prístup, komunikačné zručnosti, podnikateľské kompetencie.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Prezentácia OPS.

2.      Diskusia.

3.      Výmena názorov.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj podnikateľských vedomostí.

Program stretnutia:

1.      Prezentácia OPS z európskych škôl od koordinátora klubu—práca s interaktívnou tabuľou.

2.      Diskusný kruh.

3.      Výmena OPS – posledné slovo patrí mne.

4.      Záver a tvorba odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci stretnutia sme si uviedli ako a prečo komunikujeme. Zámer komunikácie môžu byť napríklad nasledovné:

 • aby sme si vymieňali a získavali informácie a poznatky,
 • aby sme presvedčili a získavali iných na svoju stranu, na plnenie úloh vytýčených nami alebo niekým iným,
 • aby sme poznali seba a iných,
 • aby sme nadväzovali sociálny kontakt a neboli izolovaní, osamotení, pretože mať niekoho blízkeho patrí k základným ľudským potrebám.

Komunikáciu sme si definovali ako výmenu informácií, správ, významov medzi jednotlivcami či skupinami. Sociálnu komunikáciu vnímame ako odovzdávanie a prijímanie významov (informácií) v procese priameho alebo nepriameho sociálneho kontaktu.

Uviedli sme si aj aktivitu, ktorá rozvíja ako podnikateľské, tak aj komunikačné kompetencie:

Aktivita: Improvizovaný prejav

Cieľ: pokúsiť sa o spontánny prejav a oboznámiť sa so zásadami správneho spontánneho (improvizovaného) prejavu.
Forma: individuálna práca
Čas: 50 – 80 minút

Pomôcky: kartičky
Postup: Učiteľ rozdá kartičky (každému žiakovi jednu), každý žiak si napíše nejakú tému na kartičku. Kartičky pozbierame a pomiešame. Prvý žiak si vytiahne kartičku a musí okamžite o danej téme 5 minút hovoriť. Po skončení nasleduje ďalší žiak, vytiahne si kartičku atď. Takto sa môžu vystriedať ostatní. Učiteľ vysvetlí žiakom zásady správneho vystupovania – improvizácie:

 1. Na začiatku položte otázku, ktorá bude viesť k téme. Položte protiotázky.
 2. Zodpovedajte otázky, ktoré ste sami položili.
 3. Uveďte vlastné zážitky, skúsenosti. Vyberte určité príklady, aby bola téma zrozumiteľná, jasnejšia.
 4. Hrajte sa s časom... „Včera vyzerala situácia tak, dnes zažívame...“
 5. Ukážte tému v jej vývoji.
 6. Rozprávajte o atmosfére, ukážte pocity:

o   vzbudiť záujem,

o   povedať, o čo ide,

o   zdôvodniť,

o   príklady,

o   povedať, čo robiť.

Potom si žiaci, ktorí mali prejav, pripravia s pomocou svojej skupiny prejav na tú istú tému, ale podľa zásad správneho improvizovaného prejavu. Na prípravu majú čas cca 10 min. po skončení sa prejavy vyhodnotia a porovnajú.

Diskusná skupina, diskusné fórum

Diskusnú skupinu chápeme ako virtuálne stretnutie skupiny používateľov so spoločnými záujmami, ktorí bez časového obmedzenia diskutujú o vybranej téme. V prípade zoskupenia viacerých diskus- ných skupín diskutujúcich o viacerých témach môžem hovoriť o diskusnom fóre.
Na rozdiel od e-mailových správ, ktoré si môže zobraziť iba odosielateľ a určení príjemcovia, správy diskusných skupín (príspevky, články) sú dostupné pre všetkých členov skupiny. Pracuje sa s nimi podobne ako s e-mailovou správou. Ide teda o medzipredmetový rozvoj kompetencií žiakov.

Môžeme odpovedať na správu autorovi či celej skupine, uložiť si správu ako textový súbor, vytlačiť jej obsah alebo ju poslať ďalej inému  žiakovi.

Odporúčame vyššie uvedené OPS k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

06.04.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

06.04.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ  Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Trvanie stretnutia: od  14:00 hod do 17:00 hod   

Dátum konania stretnutia: 06.04.2022

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr. Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr. Mariana Regešová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmüller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr. Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia