Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 3

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 3 (9. 3. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

09.03.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ  Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba OPS v oblasti rozvoja podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. V rámci stretnutia sme zdieľali naše pedagogické skúsenosti, na predmetnú tému sme diskutovali a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: projektové metódy, podnikateľské vedomosti, tvorba OPS.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odborných zdrojov.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba OPS.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj podnikateľských vedomostí.

Program stretnutia:

1.      Skupinové čítanie – tvorba INSERT značiek.

2.      Diskusný kruh.

3.      Tvorba OPS – došlá pošta.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci stretnutia sme sa zamerali na implementáciu kooperatívnych metód pri rozvoji podnikateľských kompetencií. V ére priemyslu 4.0 je čím ďalej tým viac potrebné kooperovať a zdieľať naše skúsenosti. Kooperatívne učenie je založené na princípe spolupráce pri dosahovaní cieľov, čo znamená, že výsledky jedinca sú podporované celou skupinou a celá skupina má prospech z činnosti jednotlivca.

 

Kooperatívne učenie chápeme ako optimálne učenie na základe špecifického usporiadania vzťahov, na základe pozitívnej vzájomnej závislosti.

Na základe našich skúseností sa zhodujeme, že kooperatívne učenie funguje vtedy, ak je založené na dodržiavaní piatich základných znakov, ktoré zaisťujú žiaduci pokrok v učení a medzi ktoré patrí:
1. pozitívna vzájomná závislosť,
2. interakcia tvárou v tvár,
3. individuálna zodpovednosť,
4. zručnosť pre prácu v malej skupine,
5. reflexia skupinovej činnosti

V rámci diskusie sme sa zhodli ešte na nasledujúcich znakoch kooperatívneho učenia a to:
• rôznorodé zloženie skupín,
• spoločné vedenie,
• bezprostredné učenie sa sociálnym zručnostiam,
• pozorovanie a zasahovanie zo strany učiteľa,
• efektívna skupinová práca.


V rámci diskusie sme všetci prispeli vlastnými názormi a diskutovali o dôležitostí jednotlivých elementov skupinovej práce.

Využívaným pojmom je aj kooperatívne vyučovanie. Uviedli sme si nasledujúcu definíciu kooperatívneho vyučovania: Kooperatívne usporiadanie výučby je založené na princípe spolupráce pri dosahovaní cieľov. Výsledky žiaka sú podporované činnosťou celej skupiny a celá skupina má prospech z činnosti jednotlivých žiakov. Základnými pojmami kooperatívneho vyučovania sú teda zdieľanie, spolupráca a podpora.

 

OPS

Príklad inovatívnej metódy pre rozvoj podnikavosti s použitím kooperatívneho učenia sa:

Kooperatívne učenie sa induktívnym spôsobom

Taxonomická úroveň: analyzovať, hodnotiť/evalvovať, tvoriť

Využitie: sprístupňovanie nového učiva

Charakteristika metódy

tento spôsob sprístupňovania učiva je induktívny a vedie na základe individuálnych pozorovaní k zovšeobecneniu. Vhodná je práca vo dvojiciach, pri ktorej žiaci dostanú študijné podklady, odpovedajú na otázky, riešia úlohy. Používame tu najmä prípadové štúdie úspešných firiem, biografie úspešných expertov v študijnom odbore alebo odborné texty. Dvojice spracujú prezentáciu svojich riešení pre ďalšie skupiny. V prezentácii vystupujú obidvaja členovia dvojice. Využívame teda metódú Think-Pair-Share.

Zhrnutie: učiteľ otázkami dovedie žiakov po prezentáciách k zovšeobecneniu získaných informácií.

Odporúčame pokračovať vo výmene skúseností s uvedenou témou a zdieľať didaktické materiály.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

09.03.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

09.03.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola Biela voda,Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 09.03.2022

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr. Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr. Mariana Regešová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmüller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr. Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia