Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

11.3.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna  Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a zdieľanie názorov k tvorbe OPS v oblasti finančnej gramotnosti na SOŠ. Stretnutie sa zameriavalo aj  na štúdium/ analýzu, rozbor  odbornej literatúry a spoločne sme skúmali zásady tvorby OPS pre uvedenú oblasť. Naše výsledky sme zhrnuli v pedagogickom výstupe.

  

Kľúčové slová: zásady tvorby OPS, rozvoj finančnej gramotnosti na SOŠ, zdieľanie OPS.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odbornej literatúry.

2.      Diskusia.

3.      Hodnotenie dobrej praxe.

4.      Záver a odporúčanie.

Témy: tvorba Best Practice, zásady tvorby Best Practice, rozvoj finančnej gramotnosti na SOŠ.

Program stretnutia:

1.      Práca s odbornými zdrojmi, kľúčové slová OPS.

2.      Diskusia.

3.      Prezentácia čiastkových výsledkov OPS.

4.      Záver a spoločná tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe aktivít na stretnutí sme vytvorili prehľad zásad tvorby Best Practice pre rozvoj finančnej gramotnosti. Zameriavali sme sa na formálne prvky tvorby, ako aj na cieľové znalosti a priority v tvorbe OPS.

 Hlavným cieľom osvedčenej pedagogickej skúsenosti je poukázať na možnosti využitia inovatívnych metód vo vyučovaní s cieľom rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov, ich tvorivé myslenie a schopnosť riešiť problémy.

Čiastkové ciele dobrej praxe

- zvýšiť vhodnými metódami samostatnosť a aktivitu žiakov pri riešení úloh,

- zdôvodniť nutnosť finančného vzdelávania ako postupu, ktorý jednotlivcovi umožňuje lepšie sa orientovať vo finančných produktoch,

- uplatniť získané poznatky v problematike zabezpečenia životných potrieb,

- umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti špirálovite, prostredníctvom riešenia úloh,

- používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu

Spomenuli sme si aj hlavné ciele finančného vzdelávania na našej strednej odbornej škole, ktoré nám slúžia ako vedomostný základ pre tvorbu našej OPS:

Hlavným cieľom finančného vzdelávania na strednej škole je:

- uvedomiť si význam práce a hodnotu peňazí,

- pochopiť, že nestačí len vlastniť peniaze, je potrebné vedieť ako s nimi narábať,

- porozumieť základným finančným produktom, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život,

- poznať a funkčne využívať kvantitatívne vyjadrenie celok – časť,

- orientovať sa vzákladných pojmoch finančného prostredia (istina – úrok – úroková miera),

- uvedomiť si spojitosť vo vzťahu: celok - základ - istina časť daného celku – percentová časť – úrok počet percent – úroková miera,

- vidieť výhody uložených peňazí a nevýhody požičaných peňazí.

Špecifické ciele dobrej praxe:

a/ kognitívne

- nadviazať na vedomosti o peniazoch, ktoré doteraz žiaci získali,

- vnímať rozdiel medzi fungovaním jednotlivca a rodiny vo vzťahu k financiám,

- vysvetliť, prečo sporenie prispieva k finančnej prosperite,

- vymenovať riziká, ktorým je vystavený jedinec, ak si požičiava peniaze.

b/ psychomotorické

- stanoviť si a kontrolovať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé finančné ciele,

- získavať postupne schopnosť orientovať sa vo finančných inštitúciách,

- aplikovať základné postupy pre nadobudnutie matematických zručnosti v tejto oblasti,

- orientovať žiakov na spájanie vedomostí zo sveta peňazí sich využitím v každodennom živote.

c/ afektívne

- vnímať peniaze ako prostriedok k uspokojovaniu potrieb človeka,

- učiť sa prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutie,

- posilňovať výchovu kzodpovednému správaniu, ohľaduplnosti, etickému rozhodovaniu.

Odporúčame vyššie uvedené zásady tvorby dobrej praxe na implementáciu do pedagogického a tvorivého procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

11.3.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Mašlonková Jana, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 11.3.2021

Trvanie stretnutia: o 14:00 .hod    do17:00 hod    

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Gabriela Zavacká

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Bc. Beáta Mráziková

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Adriana Pavlovská

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Jaroslav Jurgovian

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Ing. Patrik Boleš

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia