Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

25.3.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna  Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola prezentácia OPS z oblasti rozvoja finančnej gramotnosti na SOŠ. Koordinátor klubu prezentoval príklady dobrej praxe a účastníci sa k jednotlivým príkladom mohli vyjadriť. Vzájomne si tiež medzi sebou vymieňali OPS. Stretnutie bolo ukončené tvorbou pedagogického odporúčania.

Kľúčové slová: Zdieľanie OPS, rozvoj finančnej gramotnosti, príklady dobrej praxe.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Prezentácia k uvedenej téme – koordinátor klubu.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie OPS.

4.      Záver a zhrnutie.

Témy: Zdieľanie OPS, rozvoj finančnej gramotnosti na SOŠ, prepájanie vzdelávania s praxou.

Program stretnutia:

1.      Prehľad dobrej praxe od koordinátora klubu.

2.      Diskusný kruh.

3.      Výmena OPS, metóda Akvárium.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe diskusie počas stretnutia klubu sme vytvorili nasledujúci prehľad príkladov dobrej praxe vhodných na implementáciu na našej SOŠ:

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Predmet: Matematika

Ročník: 1.

Trieda: Žiaci so špecifickými poruchami učenia

Tematický celok: Percentá

Téma: Peniaze a percentá

Prierezová téma: OSR – rozvíjať osobné a sociálne zručnosti a etické predpoklady potrebné pre život Medzipredmetové vzťahy: INF– práca s interaktívnou tabuľou; Občianska výchova – funkcia rodiny, SJL – rozvoj čitateľskej gramotnosti

Ciele

· zapamätať si algoritmus počítania percentovej časti ako úroku v danej téme 

· uvedomiť si potrebu vytvárania finančnej rezervy z rodinného rozpočtu

· výpočtom vyjadriť finančnú rezervu ako percentovú časť

· rozlišuje a vie vypočítať základ, počet percent a percentovú časť,

· ovláda počtové operácie s prirodzenými a desatinnými číslami,

· vie pracovať s kalkulačkou,

· vie pracovať s digitálnymi technológiami (interaktívnou tabuľou)

Kompetencie

Celková kompetencia: Zváženie vplyvu peňazí na zachovanie trvalých životných hodnôt. Stanovenie životných priorít na zabezpečenie životných potrieb.

Čiastkové kompetencie:

· vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí

· pochopiť fungovanie jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti

· osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne

Metódy a formy

Metódy

- motivačný rozhovor

- riadený rozhovor

- kooperatívne učenie

Formy

- samostatná práca s pracovným listom

- skupinová práca

Pomôcky a prostriedky

- interaktívna tabuľa

- dataprojektor

- počítač pre učiteľa

- interaktívna prezentácia v programe MS PowerPoint 2007

- pracovné listy

Členenie vyučovacej hodiny:

Evokácia – 5 minút - Rozdelíme žiakov do 4 – členných skupín podľa ich vlastného výberu. Žiakov vopred upozorníme, že sa budeme zaoberať veľmi dôležitou témou, preto sa do skupín rozdelia už počas prestávky a upravia si aj školské lavice tak, aby mohli svoje výsledky prezentovať pri interaktívnej tabuli. Každá skupina si vopred vyberie jedného žiaka, ktorý ich bude zastupovať. Môžeme ho pomenovať finančný poradca. Každá skupina predstavuje jednu rodinu a pre jednoduchosť vyhodnocovania práce môžeme každú skupinu odlíšiť číselne. Triedu teda tvorila rodina 1, 2, ...atď. Výsledky svojej rodiny potom žiaci zapisujú na interaktívnu tabuľu do svojho vyznačeného riadku.

Uvádzame aj prehľad vhodných metód z príkladu dobrej praxe.

Uvedomenie – 30 minút

- Na interaktívnej tabuli je napísaný text témy prvej vyučovacej hodiny a úvodný text na zopakovanie základných pojmov o %. Žiakov vyzveme, aby si tému hodiny zapísali do zošita. Kontrolnou otázkou sa ich opýtame, ktorými pojmami sa budeme na dnešnej hodine zaoberať. Riešením tejto úlohy môžeme poveriť finančného poradcu rodiny Žltej. Ten prečíta text úlohy a dá žiakom pokyn, aby samostatne vypracovali úlohu do svojich zošitov. Pri práci žiaci používajú kalkulačku.

Reflexia – 10 minút - V závere hodiny môžeme zadať žiakom domácu úlohu:

1. Vyhľadajte v tlači alebo na internete aspoň 4 inštitúcie, kde sa dajú ukladať peniaze.

2. Vyberte správne odpovede a zapíšte ich do slovníka základných pojmov: mzda, majetok, úrok, úroková miera, banka, bankomat, rozpočet .

Odporúčame vyššie uvedené metódy a stratégie v rámci OPS na implementáciu do vyučovania.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

25.3.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Mašlonková Jana, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 25.3.2021

Trvanie stretnutia: o 14:00 .hod    do17:00 hod    

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Gabriela Zavacká

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Bc. Beáta Mráziková

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Adriana Pavlovská

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Jaroslav Jurgovian

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Ing. Patrik Boleš

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia