Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok.

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

25.02.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola organizácia diskusného posedenia k preštudovanej odbornej literatúre z oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Diskutovali sme o jednotlivých publikáciách a hodnotili sme možnosti ich využitia z pohľadu vzdelávacích potrieb našich žiakov. Stretnutie sme ukončili diskusiou k prehľadu odporúčanej literatúry. Diskutovali sme aj o výstupoch nášho pedagogického klubu.

Kľúčové slová: odborná literatúra, finančná gramotnosť, Best Practice, diskusné posedenie.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Prehľad odbornej literatúry.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie OPS – výstupy PK.

4.      Záver a prehľad.

Témy: odborná literatúra, prepájanie vzdelávania s praxou, praktické gramotnosti, finančná gramotnosť.

Program stretnutia:

1.      Analýza a diskusia o prínose jednotlivých publikácií.

2.      Diskusný kruh – výstupy, zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti žiakov.

3.      Výmena názorov, analytická činnosť.

4.      Záver a tvorba prehľadu literatúry.

13.   Závery a odporúčania:

S účastníkmi sme sa zhodli na hlavných témach z literatúry, ktoré považujeme za predmetné a potrebné pre ďalší rozvoj finančnej gramotnosti.

V rámci diskusie sme si zhrnuli ťažiskové body ďalšieho rozvoja finančnej gramotnosti. Začali sme definíciou znalosti, prácou s odbornými pojmami.

 Znalosť je najrozšírenejšia dimenzia tradičného pohľadu na učebné osnovy a obsah. Odborná literatúra podáva prehľad o význame a uplatniteľnosti toho, čo sa učí, a o možnostiach, ako dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi teoretickou a praktickou časťou v rozvoji finančnej gramotnosti žiaka. Zhodujeme sa, že tradičné disciplíny (matematika, veda, jazyky - domáce a zahraničné, sociálne štúdiá, umenie atď.) sú nevyhnutným základom pre vzájomné prepájanie a objavovanie súvislostí v učebných celkoch na základe didaktickej analýzy učiva.

Moderné disciplíny (ako sú technológia a inžinierstvo, médiá, podnikanie a podnikanie, osobné financie, sociálne systémy atď.) reagujú na súčasné a budúce požiadavky a musia byť umiestnené ako bežná súčasť edukácie. Zhodujeme sa tiež na častom výskyte a neustálej podpore rozvoja interdisciplinarity- prierezových zručností.

Interdisciplinarita je silný záväzný mechanizmus medzi tradičnými a modernými disciplínami a praktiky, ktoré vyžaduje, majú potenciál ovplyvniť dimenzie zručností, charakteru a meta-vzdelávania, ako aj dopomôcť transferu vedomostí. Interdisciplinárne prístupy k vedomostiam pomôžu žiakom vytvoriť prepojenia medzi konceptmi a uľahčiť hlbšie učenie. Témy súčasného významu by mali byť prepojené v rámci vedomostných disciplín, moderných i tradičných. Medzi kľúčové kompetencie a témy súčasného významu patrí napríklad globálna gramotnosť, environmentálna gramotnosť, finančná gramotnosť, informačná gramotnosť, digitálna gramotnosť, myslenie systémove myslenie a dizajnové myslenie.

OPS

predmet matematika, ktorý nám poslúžil ako príklad. Identifikácia troch oblasti:

(1) Koncepty (napríklad rýchlosť zmeny) a Meta-koncepty (napríklad dôkazy), ktoré sú často prenesiteľné na iné disciplíny,

(2) Procesy - napríklad matematicky formulovať otázku, Metódy - napr. Pomerné odôvodnenie, & Nástroje napr. Tabuľky násobenia

(3) Vedomosti- napríklad praktická matematika, subjekty (napríklad herná teória) a témy (napríklad Dilema väzňov), aktivizujúce metódy.

Každá disciplína ma tri hodnotové dimenzie:

• Praktická - To, čo žiaci budú potrebovať vo svojom každodennom živote a pre mnohé z plánovaných pracovných miest budúcnosti; tento aspekt by sa mal zdôrazniť prostredníctvom koncepcií atď., ktoré sú uvedené vyššie.

• Kognitívna

- Štúdium každej disciplíny môže zlepšiť žiakove zručnosti, charakter a podporiť metavzdelávanie, ak tieto metódy správne aplikujeme. Často je tento predpoklad hnacou silou v učebných osnovách zameraných na disciplíny (ako napríklad myšlienka, že matematika zvyšuje kritické myslenie).

• Emocionálna – rozvoj študentov v soft-skills a predmetných oblastiach. V tejto oblasti tiež literatúra odporúča motivovať študentov a podporovať rozvoj ich EQ.

Odporúčame využívať najnovšiu literatúru z oblasti rozvoja finančnej gramotnosti a aplikovať ju do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

25.2.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Mašlonková Jana, MBA

18.   Dátum

25.2.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 25.2.2021

Trvanie stretnutia: o 14:00 .hod    do17:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Gabriela Zavacká

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Bc. Beáta Mráziková

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Adriana Pavlovská

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Jaroslav Jurgovian

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Ing. Patrik Boleš

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia