Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

20.4.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bolo pojmotvorné ukotvenie a diskusia na tému aplikácie projektovej vyučovacej metódy a rozvoja finančnej gramotnosti. Spoločne sme na predmetnú tému diskutovali, tvorili pojmotvorné ukotvenie a na záver stretnutia sme napísal pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: projektová metóda, finančná gramotnosť, pojmotvorné ukotvenie.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odborných zdrojov.

2.      Diskusia.

3.      Výmena OPS.

4.      Záver.

Témy: prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj finančnej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Spoločné čítanie odborných zdrojov – metóda kľúčových slov.

2.      Diskusia – vzájomné učenie sa.

3.      Výmena OPS – riadená diskusia.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Projektové vyučovanie na našej škole aplikujeme s ohľadom na viaceré jeho základné princípy. Diskutovali sme napríklad o využití čitateľskej stratégie Porovnaj a rozlíš.

 

 1. pri výbere témy projektu je potrebné prihliadať na potreby a záujmy žiakov, žiaci majú mať vplyv na výber a špecifikáciu témy projektu,
 2. projekt má súvisieť aj s mimoškolskou skúsenosťou žiakov, vychádzať zo zážitkov žiakov, má otvoriť školu širšiemu okoliu, spoločenstvu, ale aj osobnej situácii žiaka a riešeniu jeho problémov. Mal by tvoriť reálne prepojenie medzi školou a životom, nie iba zdanlivou, fiktívnou, umelou realitou pre predpísané učivo,
 1. základom projektového vyučovania je záujem žiakov a ich vnútorná motivácia,
 2. projekty by mali umožňovať interdisciplinárny prístup, komplexný pohľad na skutočný svet,
 3. projekty by mali riešiť žiaci v skupinách, v kooperatívnom vyučovaní,
 4. projekty majú viesť ku konkrétnym výsledkom a na ich základe si žiaci majú osvojiť príslušné vedomosti, zručnosti, postoje príp. kvalifikáciu, ale aj z riešenia vyplývajúcu odmenu.

Návrh osnovy:

1. Téma, cieľ 2. Motivácia 3. Druh projektu 4. Plán, časový rámec 5. Úlohy 6. Mapovanie, triedenie informácií 7. Riešenie, realizácia úloh, výstupy 8. Produkt 9. Vyhodnotenie projektu z pohľadu učiteľa 10.Vyhodnotenie projektu z pohľadu žiaka Tabuľka zameraná na úvodné informácie o projekte môže poslúžiť aj v motivácii žiakov pri získavaní žiakov na realizáciu projektu.

V rámci projektového vyučovania tiež odporúčame metódy kooperatívneho vyučovania – tj. skupinovej realizácie projektovej úlohy. V rámci našich skúseností sa nám osvedčili nasledujúce prístupy:

Žiaci pracujú v štvorčlenných skupinách vytvorených na základe dobrovoľnosti. Každý člen skupiny sa musí individuálne podieľať na riešení jasne stanovených úloh. Aby bola kooperácia úspešná, musí spĺňať tieto podmienky:

1. Pozitívna vzájomná závislosť - ktorej cieľom je, aby sa na riešení úloh podieľali všetci členovia tímu. Úspešnosť skupiny závisí od toho, ako je úspešný každý jej člen.

2. Individuálna zodpovednosť – zabezpečuje, že každý člen skupiny je zodpovedný za svoju prácu, jeho výsledok je kontrolovaný a hodnotený ostatnými členmi skupiny.

3. Formovanie sociálnych zručností - učí žiakov byť vedúcim i nechať sa viesť. Žiaci sa počas práce učia argumentovať, načúvať spolužiakom, písať si poznámky. Pri riešení úloh si vzájomne pomáhajú a komunikujú.

4. Skupinová spolupráca - zabezpečuje, že žiaci v skupinách sa naučia lepšie vtedy, ak môžu spoločne pracovať na rovnakej úlohe. Takéto zoskupovanie pri činnosti napomáha pri stimulácii v kognitívnych, psychologických a sociálnych situáciách .

Odporúčame vyššie uvedené didaktické prístupy k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

 Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

20.4.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok                                

Dátum konania stretnutia: 20.04.2022

Trvanie stretnutia: o 14:00 .hod    do17:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Gabriela Zavacká

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Bc. Beáta Mráziková

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Adriana Pavlovská

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Jaroslav Jurgovian

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Ing. Patrik Boleš

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia