Písomný výstup pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul.Biela voda 2, Kežmarok, organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna Jurgovianová

8.      Školský polrok

01.02.2022-30.06.2022

9.      Odkaz na webové sídlo zverejnenia písomného výstupu

www.ssos-kezmarok.sk

10.

Úvod

 

Pedagogický klub finančnej  gramotnosti v odbornom vzdelávaní– prierezové témy je vytvorený učiteľmi odborných predmetov, majstrami OV, ktorí sa stretávajú s témou finančnej gramotnosti vo výučbe svojho predmetu, ako prierezovej témy.

Klub bude fungovať počas školských rokov, od septembra 2020 do januára 2023 (spolu 25 mesiacov) a jeho udržateľnosť vychádza z koncepcie nového modelu SOŠ, ktorého súčasťou sú „riešiteľské rady“ tímov pre vzdelávacie oblasti ISCED 3A a pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺžka jedného stretnutia: 3 hodiny.

Varianta klub: pedagogický klub s výstupmi.

Zameranie pedagogického klubu:

Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj finančnej gramotnosti v rámci odborného vzdelávania a prípravy na povolanie, ako prierezovej témy.

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti žiakov naprieč vzdelávaním.

Finančná gramotnosť je dôležitou (kľúčovou) schopnosťou žiaka a nevyhnutným predpokladom pre ďalší úspešný osobnostný a profesijný rast žiaka.

V rámci činnosti pedagogického klubu sa chceme zaoberať najefektívnejšími metódami a stratégiami pre rozvoj finančnej gramotnosti.

Súčasná spoločnosť je označovaná ako informačná. Preto je potrebné žiakov pripravovať na vyhľadávanie správnych informácií, kritické myslenie, rozoznávanie potrebného odzbytočného, odlíšenie pravdivého od nepravdivého i efektívne využívanie informácií a zdrojov dostupných z okolia. Oprieť sa možno o čitateľské stratégie a o kritické myslenie, ktoré žiaka povedú k zodpovednému rozhodovaniu a správaniu.

Žiak by mal identifikovať dôležité informácie. K tomu môže prispieť:

 •   využívanie autentických materiálov – reklamné letáky, inzeráty, komerčné ponuky,
 •  precvičovanie čítania s porozumením – uplatňuje rôzne metódy podporujúce čítanie

s porozumením (napr. I.N.S.E.R.T., čítanie s predvídaním, podvojný denník), vyhľadávanie varovných signálov klamlivých ponúk (drobné písmo, neprehľadnosť

zmluvy). Týmto témam sa chceme venovať počas zasadnutí pedagogického klubu.

Ďalšie činnosti, ktoré budú realizované v rámci pedagogického klubu:

-        Tvorba Best Practice,

-        Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca k zlepšeniu a identifikácii OPS,

-        Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,

-        Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov,

-        Tvorba inovatívnych didaktických materiálov,

-        Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,

-        Identifikovanie problémov v rozvoji finančnej gramotnosti žiakov a možné riešenia.

Stručná anotácia

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy  sa zaoberal nasledujúcimi témami:

- skupinová práca a jej vplyv na rozvoj finančnej gramotnosti žiaka, OPS, projektová vyučovacia metóda, Dlhy – správne rozhodnutia v oblasti finančnej gramotnosti, tvorivá dielnička.

Kľúčové slová

Finančná gramotnosť, best practice, OPS, vyučovacie metódy.

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu

Zámerom nášho výstupu je popísať aktivity zrealizované učiteľmi, členmi pedagogického klubu na zasadnutiach pedagogického klubu finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

Priblíženie témy:

Pre finančného vzdelávania je vhodné uplatňovanie  moderných metód vyučovania. Moderné metódy, ako napr. projektová, umožňuje predstaviť vzdelávací obsah v jeho komplexnosti. Vedie k prepájaniu poznatkov, vnímaniu súvislostí a umožňuje aplikáciu už nadobudnutých zručností. Výsledky vzdelávania  pri tejto metóde lepšie odzrkadlia životnú realitu a žiaci uvidia zmysel svojho vzdelávania. Projekty  je možné realizovať na úrovni čiastkovej aktivity, tematického celku, ale aj na úrovni integrovaného učebného predmetu. Pre vzdelávanie je dôležité, aby bola problematika po odbornej stránke správna. Vo finančnom vzdelávaní je preto dôležité disponovať odbornými vedomosťami z oblasti financií. Nevyhnutná je aj schopnosť adekvátne používať základné ekonomické pojmy a vysvetľovať ich s prihliadnutím na jednotlivé odbory. Osvojenie si odborných pojmov však nemôžeme pokladať za cieľ finančného vzdelávania. Ten spočíva v získavaní kompetencií nevyhnutných pre zodpovedné finančné správanie v celoživotnej perspektíve, ako je existenčné zabezpečenie, rozvoj filantropie a aktívna účasť na trhu finančných produktov a služieb.

Jadro:

Popis témy/problém

Problém:

Finančné vzdelávanie sa prelína viacerými vzdelávacími oblasťami i prierezovými témami. K žiakom sa teda dostáva rôznymi spôsobmi. Málokedy je finančná gramotnosť samostatným predmetom, preto vyžaduje začlenenie finančnej gramotnosti do vzdelávacieho procesu istú mieru koordinácie. Čo však môže byť problém, ak nie je podporená spolupráca učiteľov. Spoločné stretnutia  učiteľov na zasadnutiach pedagogického klubu a následne  predmetové komisie môžu priniesť informácie o prelínaní vzdelávacieho obsahu, inšpiráciu i spoločné naladenie, ale aj poznanie, že na finančné vzdelávanie nie sú sami.

Preto vnímanie realizáciu zasadnutí PK za kľúčovú pri zvyšovaní finančnej gramotnosti žiakov.

Záver:

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov

Odporúčame zvýšiť podiel projektového vyučovania.

Môžeme ho zaradiť medzi kľúčové induktívne metódy aktívneho učenia sa žiakov– chápeme ho ako učenie sa riešením problémov, ako učenie sa prácou na projekte a štúdiom a analýzou prípadových štúdií.

V praxi používame mnohé rozličné induktívne metódy Napríklad výstupom projektového vyučovania je zvyčajne písomná a/alebo ústna správa, príp. konkrétny materiálny produkt. Prípadová štúdia a riešenie problémových úloh vyžaduje dôkladnú analýzu reálneho alebo hypotetického scenára. Ďalšie vyžadujú odpoveď na otázku alebo splnenie zadanej úlohy. Tak ako sú metódy aktívneho učenia medzi sebou odlišné, tak je aj ich implementácia rôznorodá. Každá z metód má svoju históriu, výskumnú bázu, príručky, zástancov i oponentov a existuje ešte veľa nejasností okolo ich implementácie a dôkazov efektívnosti.

Projektové vyučovanie  začína vtedy, keď sú žiaci konfrontovaní s otvorenými, nedokonale štruktúrovanými problémami z reálneho života a prácou v tíme identifikujú, čo musia vyhľadať a naučiť sa, aby mohli problém vyriešiť.
Ide teda o učenie sa žiakov, ktorého výsledkom je porozumenie problému a návrh jeho riešenia.

Základné kroky sú:
1. prezentácia problému – zámer projektu.
2. diskusia o probléme v malých skupinkách, zvyčajne 5 – 8 žiakov, formou

brainstormingu, formulácie myšlienok a prezentácie vedomostí, ktoré o probléme majú, identifikácia toho, čo potrebujú vyhľadať a naučiť sa, špecifikácia plánu postupu riešenia,

3. individuálne štúdium žiakov, zhromažďovanie údajov, informácií, tvorba databáz, atď.,

 1. stretnutie skupiny, kde žiaci prezentujú vedomosti a informácie svojim spolužiakom a spoločne pracujú na probléme,
 2. prezentácia riešenia problému skupinou,
 3. sumarizácia naučeného, prepojenia nových a starých vedomostí a pre-

zentácia toho, kto čím prispel k riešeniu problému.

Podpora žiakov v osvojovaní si správnych riešení v oblastí finančnej gramotnosti umožní žiakom rozvíjať komunikačnú a argumentačnú schopnosť, čím sa zvyšuje úroveň kritického myslenia, a tiež presvedčenie žiakov o schopnosti využívať matematický aparát nielen v matematike.  Pri vhodne organizovanom finančnom vzdelávaní sa zvýši počet žiakov, ktorí sa budú chcieť orientovať na STEM odbory, pretože budú vnímať matematiku ako zaujímavú na bádanie, užitočnú na riešenie rozličných problémov, budú chápať význam matematiky v najširšom slova zmysle.

Počas zasadnutí sme analyzovali rôzne OPS v oblasti tvorby učebných úloh, ako napr.

Úloha: čistý bazén

Potôčkovci majú na záhrade kruhový bazén o priemere 3,66 m a hĺbke 76 cm. Otec ho napustí jedenkrát za celé leto. K udržaniu čistoty vody pridáva toľko morskej soli, aby koncentrácia soli v bazén bola 0,4-0,5%.

1. Koľko kg morskej soli musí otec do bazénu nasypať?

2. Koľko kg soli musí otec nakúpiť? V obchode jedno balenie obsahuje 25 kg soli.

3. Koľko eur zaplatí, ak je cena jedného balenia 15 eur?

Diskutujte v skupinách o tom, ako  sa náklady na vybudovanie bazéna a jeho údržbu premietnu do rozpočtu domácnosti.

Akvárium so zlatou rybkou

Existujú dve verzie tejto diskusnej metódy, a to otvorená a zatvorená. Stoličky musia byť usporiadané v dvoch kruhoch čelom do prostriedku. Skupina vnútorného kruhu aktívne diskutuje na určenú tému a skupina vonkajšieho kruhu pozoruje diskutujúcich. Po diskusii žiaci z vonkajšieho kruhu komentujú svoje pozorovania a hodnotia svoje pocity. Pri metóde otvoreného akvária zostávajú v prostriedku 2 stoličky neobsadené. Kedykoľvek v priebehu diskusie sa môže ktorýkoľvek člen z vonkajšieho kruhu premiestniť na voľnú stoličku a zapojiť sa do diskusie. Táto vyučovacia metóda vedie k nácviku objektívneho pozorovania celého procesu.

Aktivita-dlhy

Aktivita je buď skupinová alebo individuálna. Ak ju chcete realizovať viacerí, napíšte na tri malé kúsky papiera tieto slová – dlžoba, úžera, chudoba. Papiere pokrč, zamiešaj a vytiahni iba jeden z nich.

Podľa toho, aké slovo si vytiahol, skúste spolu s kamarátmi vytvoriť príbeh o mladom človeku, ktorý sa dostal do problémov. Príbeh sa musí, samozrejme, týkať slova, ktoré ste si vytiaholi. Môžete ho tvoriť postupne, každý za seba jednu vetu, kým sa nerozhodnete, že je ukončený. Súčasťou príbehu by malo byť aj riešenie jej ťažkej situácie, kto jej pomohol a prečo. Podarí sa mládencovi problém vyriešiť?

Skúste spolu zodpovedať na tieto otázky:

Prečo je pre mnohých ľudí jednoduché sa zadĺžiť? Aké riziká to prináša?

Akým spôsobom si môžeme požičať peniaze a na čo všetko? Čo je potrebné si vopred zvážiť a kedy by sme si požičiavať nemali?

Čo môžeš urobiť pre to, aby si mal dostatok finančných prostriedkov na svoje základné potreby?

Zhodli sme sa, že finančne gramotní absolventi stredných škôl by však mali aspoň vo všeobecnosti chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií. Títo absolventi budú mať istotu, že budú samostatne schopní nájsť si a použiť informácie potrebné pri špecifických finančných výzvach, zoči-voči ktorým sa môžu čas od času ocitnúť. Práve v súvislosti s touto témou je dôležité si uvedomiť, akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami musia pedagogickí zamestnanci a žiaci disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje vedomosti o osobných financiách podľa toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti a príležitosti.

Finančné vzdelávanie je orientované na rozvíjanie zručností pre uplatnenie v živote, a preto by malo byť s každodenným životom úzko previazané. Je vhodné pripraviť také aktivity, ktoré umožňujú relatívne autentický zážitok finančnej situácie a ktoré vedú k osvojeniu stratégií zodpovedného rozhodovania. Na tento účel odporúčame najmä heuristickú metódu, už spomínanú projektovú metódu a situačné metódy.

Odporúčame ďalej pokračovať v činnostiach pedagogického klubu podľa plánu činností PK na školský rok 2022/2023.

                      

11.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

12.   Dátum

30.06.2022

13.   Podpis

 

14.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

30.06.2022

16.   Podpis

 

 

Pokyny k vyplneniu Písomného výstupu pedagogického klubu:

                   Písomný výstup zahrňuje napr. osvedčenú pedagogickú prax, analýzu s odporúčaniami, správu s odporúčaniami. Vypracováva sa jeden písomný výstup za polrok.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa celý názov klubu
 7. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 8. V riadku Školský polrok - výber z dvoch možnosti – vypracuje sa za každý polrok zvlášť
 • september RRRR – január RRRR
 • február RRRR – jún RRRR
 1. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je písomný výstup zverejnený
 2. V tabuľkách Úvod ,Jadro a Záver sa popíše výstup v požadovanej štruktúre
 3. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby/osôb (členov klubu), ktorá písomný výstup vypracovala  
 4. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania písomného výstupu
 5. V riadku Podpis – osoba/osoby, ktorá písomný výstup vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 6. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá písomný výstup schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 7. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia písomného výstupu
 8. V riadku Podpis – osoba, ktorá písomný výstup schválila sa vlastnoručne podpíše.