Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 4

Plán práce/pracovných činností pedagogického klubu č. 4 (1. 2. 2022 - 30. 6. 2022)

Plán práce/pracovných činnosti pedagogického klubu

(príloha ŽoP)

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Počet členov pedagogického klubu

7

8.      Školský polrok

01.02.2022-30.06.2022

9.      Opis/zameranie a zdôvodnenie činností pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej  gramotnosti v odbornom vzdelávaní– prierezové témy je vytvorený učiteľmi odborných predmetov, majstrami OV, ktorí sa stretávajú s témou finančnej gramotnosti vo výučbe svojho predmetu, ako prierezovej témy.

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺžka jedného stretnutia: 3 hodiny.

Varianta klub: pedagogický klub s výstupmi.

Zameranie pedagogického klubu:

Pedagogický klub sa  zameriava na rozvoj finančnej gramotnosti v rámci odborného vzdelávania a prípravy na povolanie, ako prierezovej témy.

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti žiakov naprieč vzdelávaním.

Finančná gramotnosť je dôležitou (kľúčovou) schopnosťou žiaka a nevyhnutným predpokladom pre ďalší úspešný osobnostný a profesijný rast žiaka.

Pre úspešnú realizáciu finančného vzdelávania je najdôležitejšie porozumenie podstate finančnej gramotnosti. NŠFG (Národný štandard finančnej gramotnosti) definuje finančnú gramotnosť ako „schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom osvojiť si zodpovedné celoživotné finančné správanie.“ Medzinárodná štúdia PISA definuje finančnú gramotnosť ako znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík; sú to schopnosti, motivácia asebadôvera využívať získané vedomosti za účelom vykonávania efektívnych rozhodnutí v celom rade finančných súvislostí s cieľom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca i spoločnosti, a tým im umožniť účasť na ekonomickom dianí.

V rámci činnosti pedagogického klubu sa zaoberáme  najefektívnejšími metódami a stratégiami pre rozvoj finančnej gramotnosti.

Ďalšie činnosti, ktoré sú realizované v rámci pedagogického klubu:

-        Tvorba Best Practice,

-        Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca k zlepšeniu a identifikácii OPS,

-        Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,

-        Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov,

-        Tvorba inovatívnych didaktických materiálov,

-        Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,

-        Identifikovanie problémov v rozvoji finančnej gramotnosti žiakov a možné riešenia.

10.   Rámcový program a termíny a dĺžka trvania jednotlivých stretnutí

školský  rok 2021/2022

2.polrok

por. číslo stretnutia

termín stretnutia

dĺžka trvania stretnutia

miesto konania

téma stretnutia

rámcový program stretnutia

1.

 9.2.2022

 3 hodiny

 Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Skupinová práca a jej vplyv na rozvoj finančnej gramotnosti žiaka.

 Pojmotvorné ukotvenie, analýza rôznych typov skupinovej práce zdieľanie názorov, diskusia.

2.

 9.3.2022

 3 hodiny

 Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 Skupinová práca a jej vplyv na rozvoj finančnej gramotnosti žiaka.

 Expertné skupiny, diskusia.

3.

23.3.2022

 3 hodiny

 Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 OPS v danej oblasti.

 Tvorba OPS v danej oblasti. Diskusia, zdieľanie skúseností.

4.

6.4.2022

 3 hodiny

 Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 Prezentácia OPS súvisiacich so zvyšovaním úrovne finančnej gramotnosti.

 Zdieľanie OPS, diskusia, argumentácia.

5.

 20.4.2022

  3 hodiny

 Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 Projektová vyučovacia metóda a jej vplyv na rozvoj finančnej gramotnosti žiaka.

Pojmotvorné ukotvenie, diskusia.

6.

 4.5.2022

  3 hodiny

 

 Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 Dlhy a ako im predchádzať pri profesijnom uplatnení.

 Tvorba námetov, medzipredmetová výučba a jej možnosti riešiť danú problematiku.

7.

 18.5.2022

  3 hodiny

 Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 Dlhy a ako im predchádzať pri profesijnom uplatnení.

 Tvorba námetov, medzipredmetová výučba a jej možnosti riešiť danú problematiku.

8.

 1.6.2022

  3 hodiny

 Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 Dlhy a ako im predchádzať pri profesijnom uplatnení

 Tvorba námetov, medzipredmetová výučba a jej možnosti riešiť danú problematiku.

9.

 15.6.2022

  3 hodiny

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Výstup pedagogického klubu.

 Diskusia k výstupu, zdieľanie názorov a postojov.

                      

11.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

12.   Dátum

30.06.2022

13.   Podpis

 

14.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

30.06.2022

16.   Podpis

 

 

Pokyny k vyplneniu Plánu práce/pracovných činností pedagogického klubu:

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle výzvy
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy o NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy o NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“)– uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Počet členov pedagogického klubu - uvedie sa počet členov klubu (min.3 a max.10)
 8. V riadku Školský polrok - výber z dvoch možnosti: vypĺňa sa za každý polrok zvlášť
 • september RRRR – január RRRR
 • február RRRR – jún RRRR
 1. V riadku Opis/zameranie a zdôvodnenie činností klubu – vychádza zo zmluvy o NFP – predmetu podpory
 2. V riadku Rámcový program a termíny a dĺžka trvania jednotlivých stretnutí – uvedie sa konkrétny program/hlavné témy na jednotlivé plánované stretnutia v danom školskom polroku; termín realizácie zasadnutí klubu a ich trvanie. Klub sa stretáva maximálne dvakrát mesačne. Dĺžka jedného stretnutia klubu je max. 3 hodiny.
 3. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá plán práce klubu vypracovala  
 4. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania plánu práce klubu
 5. V riadku Podpis – osoba, ktorá plán práce klubu vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 6. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá plán práce klubu schválila (/koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 7. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia plán práce klubu
 8. V riadku Podpis – osoba, ktorá plán práce klubu schválila sa vlastnoručne podpíše.