Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 4

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 4 (18. 5. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škola, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

18.5.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba námetov na medzipredmetovú výučbu v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti a kľúčových kompetencií. Spoločne sme sa rozprávali o manažmente osobných financií a o metóda, ktoré vedú k rozvoju kritického myslenia. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: Dlhy, medzipredmetová výučba, finančná gramotnosť, kritické myslenie.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odbornej literatúry.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba námetov.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj finančnej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Čítanie s porozumením – odborná pedagogická literatúra.

2.      Diskusia metódou akvárium

3.      Tvorba námetov na OPS – otvorený priestor na návrhy.

4.      Záver.

13.   Závery a odporúčania:

Pre rozvoj predmetných kompetencií často radi využívame heuristické metódy, kvôli ich medzipredmetovému charakteru. Tiež radi používame projektovú metódu a problémové metódy, medzi ktoré patria aj  tzv. veľké problémové metódy, ktorých kľúčovým predstaviteľom sú projekty. Časová dotácia na realizáciu projektu predstavuje 8-50 hodín.

Z didaktického hľadiska môžeme projekt definovať ako sériu úloh, ktorých výsledok nie je na začiatku známy. Žiak je v rámci projektovej činnosti zodpovedný za rozhodnutia,  ktoré urobí. Realizácia projektovej výučby môže prebiehať vo formálnom, ale aj v neformálnom edukačnom prostredí.

V edukačnom  procese si najčastejšie vyberáme z dvoch analýz: atomistickú analýzu  alebo analýzu z  rôznych uhlov pohľadov, holistickú analýzu.  Pri aplikácii atomistickej analýzy rozdelíme celok na logické časti a následne posudzujeme každú z častí. Pri analýze 

holistickej sledujeme celok vždy z určitého hľadiska. Pri rozvíjaní finančnej gramotnosti v predmetnej oblasti sa zameriavame na oba typy analýzy, keďže je dôležité žiakov viesť ku komplexnému mysleniu z bio-psycho-socio hľadiska.

Diskutovali sme aj o cieľoch edukácie vo väzbe s implementáciou metódy sprevádzania, založenej na pedagogickom konštruktivizme. Ciele sme zadefinovali následovne:

· Rozvoj myšlienkových operácií žiaka,
· Vytváranie postojov, konvergentné formovanie názorov (napr. ACE model troch faktorov: vhodnosť, súlad, účinok),
· Rozvoj sociálnych kompetencií a kompetencií požadovaných trhom práce (flexibilita, kreativita, riešenie problémov,

podnikavosť, vyrovnanie sa so záťažou a iné).

Zaradenie metódy sprevádzania z koncepčného hľadiska pri rozvoji predmetných kompetencií:

Metóda sprevádzania vychádza z koncepcie humanisticko- kreatívnej, ktorej hlavným poslaním je celková kultivácia človeka. Koncepcia prináša nový pohľad na osobnosť človeka, pričom v procese prípravy na povolanie zdôrazňuje potrebu spojiť edukačné úsilie s podporou celej spoločnosti.

Odporučenie na overenú aktivitu z tematického celku Dlhy:

Dobrá prax:

Aktivita je buď skupinová alebo individuálna. Ak ju chcete realizovať viacerí, napíšte na tri malé kúsky papiera tieto slová – dlžoba, úžera, chudoba. Papiere pokrč, zamiešaj a vytiahni iba jeden z nich.

Podľa toho, aké slovo si vytiahol, skúste spolu s kamarátmi vytvoriť príbeh o mladom človeku, ktorý sa dostal do problémov. Príbeh sa musí, samozrejme, týkať slova, ktoré ste si vytiaholi. Môžete ho tvoriť postupne, každý za seba jednu vetu, kým sa nerozhodnete, že je ukončený. Súčasťou príbehu by malo byť aj riešenie jej ťažkej situácie, kto jej pomohol a prečo. Podarí sa mládencovi problém vyriešiť?

Skúste spolu zodpovedať na tieto otázky:

Prečo je pre mnohých ľudí jednoduché sa zadĺžiť? Aké riziká to prináša?

Akým spôsobom si môžeme požičať peniaze a na čo všetko? Čo je potrebné si vopred zvážiť a kedy by sme si požičiavať nemali?

Čo môžeš urobiť pre to, aby si mal dostatok finančných prostriedkov na svoje základné potreby?

Odporúčame pokračovať v zdieľaní námetov na dobrú prax a realizovať medzipredmetovú výučbu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

 Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

18.5.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok                                

Dátum konania stretnutia: 18.5.2022

Trvanie stretnutia: o 14:00 .hod    do17:00 hod

              

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Gabriela Zavacká

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Bc. Beáta Mráziková

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Adriana Pavlovská

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Jaroslav Jurgovian

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Ing. Patrik Boleš

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia