Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 4

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 4 (30. 9. 2020)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

30.9.2020

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom prvého stretnutia bolo uvítanie účastníkov a diskusia a práca s odbornou literatúrou z oblasti finančnej gramotnosti. Súčasťou stretnutia bol aj plán činnosti pedagogického klubu a oboznámenie účastníkov s organizačnými pokynmi, pričom účastníci  v uvedenej téme zdieľali svoje skúsenosti a názory.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Uvítanie a oboznamovanie sa s odbornou literatúrou z oblasti finančnej gramotnosti.

2.      Diskusia nad vybranými dielami.

3.      Zdieľanie názorov na plán činnosti pedagogického klubu, diskusia nad plánom stretnutí.

4.      Záver a strategické odporúčania.

Témy: odborná literatúra, finančná gramotnosť, organizácia pedagogického klubu

Program stretnutia:

1.      Privítanie účastníkov stretnutí koordinátorom.

2.      Identifikácia zdrojov, návrhy a kritická diskusia nad výberom odbornej literatúry.

3.      Diskusia nad plánom činnosti pedagogického klubu, zdieľanie pedagogických skúseností.

4.      Záver stretnutia a odporúčania pre pedagogickú prax.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe diskusie a zdieľania názorov na návrhy odbornej literatúry sme sa zhodli na výbere tém odborných zdrojov a pláne činnosti. Účastníci identifikovali moderné trendy rozvoja finančnej gramotnosti v ére priemyslu 4.0 a ich aplikáciu v kontexte strednej odborne školy. Už počas stredoškolského vzdelávania by sa mali študenti zoznamovať s podnikaním ako plnohodnotnou alternatívou kariéry zamestnanca. Mali by preniknúť do aspektov podnikania a mali by poznať práva a povinnosti zamestnanca. Na základe dostatočného množstva informácií (a praktických skúseností) sa potom môže každý jedinec slobodne rozhodnúť, ktorá z ciest na pracovný trh je pre neho tá pravá. Tento prístup sa vyučuje v rámci ekonomického vzdelávania. Toto je väčšinou zamerané na ekonomiku podniku a základy národného hospodárstva doplnené ešte o oblasť marketingu, managementu a podobne. Z hľadiska finančnej gramotnosti a rozvoja podnikavosti je dôležité, aby sa žiaci dozvedeli:

- ako objaviť a rozvinúť svoje nápady, ako vytvoriť podnikateľský zámer

- ako si založiť firmu alebo živnosť

- aké povinnosti má osoba samostatne zárobkovo činná

- aké sú povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov

- ako funguje firma z hľadiska procesov vo firme. Aká je úloha výroby, obchodu, marketingu, logistiky, managementu, administratívy a pod. a aké sú medzi nimi väzby

- aké sú aktuálne trendy v podnikaní

V rámci finančnej gramotnosti a rozvoja podnikateľských kompetencií by sa tiež nemala opomínať problematika etiky v podnikaní a spoločenská zodpovednosť.

Odporúčame spomenuté témy z odbornej literatúry aplikovať v pedagogickom procese.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

 

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 30.9.2020

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

   
 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

   
 

Mgr. Gabriela Zavacká

   
 

Bc. Beáta Mráziková

   
 

Mgr. Adriana Pavlovská

   
 

Jaroslav Jurgovian

   
 

Ing. Patrik Boleš

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia