Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 4

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 4 (6. 4. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

 

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

6.4.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola prezentácia OPS z oblasti zvyšovania úrovne finančnej gramotnosti. Spoločne sme na stretnutí zdieľali OPS, diskutovali a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: prezentácia OPS, rozvoj finančnej gramotnosti, konštruktivitstické metódy.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Úvodný clustering.

2.      Diskusia.

3.      Prezentácia OPS.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj finančnej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Asociačný clustering, syntéza odborných vedomostí a skúseností.

2.      Diskusia.

3.      Prezentácia OPS – expertné skupiny.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci stretnutia sme si prezentovali inovatívne metódy pedagogického konštruktivizmu, vhodné pre rozvoj praktickej finančnej gramotnosti:

OPS

Model 3P

 1. Počiatočné faktory (presage) – identifikácia všetkého čo bude dôležité v procese učenia sa žiakov. Môže ísť napríklad o devízové tabuľky, dáta zo štatistického úradu, ale aj o žiacke vízie a ich priority.
 2. Proces – aktívne učenie sa žiakov.
 3. Produkt – výsledky učenia sa žiakov. Môže ísť napríklad o prezentáciu rozpočtu domácnosti alebo aj o konferenčný príspevok na danú tému.

Počiatočné faktory sú dvojaké:

 • žiacke (relevantné predchádzajúce vedomosti žiakov k téme a záujem o ňu, schopnosti žiakov, význam témy vzhľadom na študijné zameranie a iné),
 • učiteľské (ciele, metódy vyučovania, skúšanie – hodnotenie, klíma, organizácia štúdia v škole a iné).

Proces

- hĺbkový prístup,
- povrchový prístup.

Produkty

- kvantitatívne (fakty, zručnosti),
- kvalitatívne (štruktúra, transfer),
- afektívne (aktívne zapojenie sa žiakov – zaangažovanosť na plnení úloh).

Konštruktivistické nasmerovanie aktívneho učenia sa

Na úvod si odpovieme na nasledujúce otázky:

Aké ciele majú žiaci aktívnym učením sa dosiahnuť?

 • Aké vzdelávacie aktivity treba žiakom pripraviť, aby dosiahli ciele?
 • Ako by malo byť vyučovanie organizované, aby žiaci ciele dosiahli?
 • Ako zistíme, že žiaci dosiahli stanovené ciele?

Aby sme predložené otázky zodpovedali, treba poznať:
- vzdelávací program školy a požiadavky vyučovaného predmetu,

- vyučovacie metódy,

- hodnotiace procesy,
- klímu v triede, v ktorej vyučujeme,

- kultúru školy ako celku.

Ak je súlad medzi tým, čo chceme žiakov naučiť, spôsobom ako vyučujeme a ako hodnotíme, vyučovanie a učenie sa žiakov je oveľa efektívnejšie, ako keď tento súlad nie je. Veľmi významný je najmä súlad medzi cieľmi a hodnotením. tak, ako sú naformulované ciele, tak majú byť naformulované aj úlohy na ich overenie.

Významným pomocníkom pri príprave našich cieľov je Bloomova taxonómia. Práve práca s Bloomovou taxonómiou sa nám veľmi osvedčila a považujeme ju za smerodajnú pri nastavoavní konštruktivistických cieľov.

Nová taxonómia je dvojdimenzionálna – jednu dimenziu tvoria rozčlenené poznatky a druhú úrovne. Slovný druh vo vyjadrení úrovní sa zmenil z podstatného mena na sloveso.

Odporúčame ďalej zdieľať materiály, ktoré považujeme za prísnosné pre rozvoj kľúčových spôsobilostí v oblasti finančnej matematiky.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

6.4.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok                                

Dátum konania stretnutia: 06.04.2022

Trvanie stretnutia: o 14:00 .hod    do17:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Gabriela Zavacká

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Bc. Beáta Mráziková

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Adriana Pavlovská

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Jaroslav Jurgovian

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Ing. Patrik Boleš

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia