Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 4

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 4 (23. 3. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

 

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

23.3.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba OPS v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní. V rámci stretnutia sme diskutovali, zdieľali naše odborné skúsenosti a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: rozvoj finančnej gramotnosti, tvorba OPS, konštruktivizmus.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odborných zdrojov.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba OPS.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, pedagogický konštruktivizmus.

Program stretnutia:

1.      Čítanie s porozumením – analýza vecných rysov.

2.      Diskusný kruh.

3.      Tvorba OPS – vzájomné učenie sa a skladanie textu.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci stretnutia sme viedli dialóg o možnostiach implementácie pedagogického konštruktivizmu do rozvoja finančnej gramotnosti v rámci pedagogického procesu. Aj v slovenskom vzdelávaní celé storočia prevládal pozitivistický model vzdelávania, ktorý hovorí o vedomostiach – objektívnej realite – existujúcej mimo nášho vnímania. Žiakom by sme podľa tohoto modelu tieto vedomosti odovzdávať a úloha žiaka je vedomosti absorbovať.

Alternatívny konštruktivistický model je založený na tom, že žiak aktívne konštruuje a rekonštruuje vlastnú realitu s cieľom dať zmysel svojim skúsenostiam. Nové skúsenosti sú filtrované cez mentálne štruktúry (schémy) a sú zahrnuté do predchádzajúcich vedomostí, presvedčení, koncepcií, predpokladov a želaní. Ak je nová informácia konzistentná s existujúcimi štruktúrami, môže byť do nich zahrnutá – naučená, uložená dlhodobo. Ak nie, môže byť naučená účelovo naspamäť, napr. na test a rýchlo zabudnutá.

Konštruktivizmus tiež umožňuje žiakom tvoriť (konštruovať) ich vlastné zmysluplné a koncepčne funkčné prezentovanie vonkajšieho sveta. Učiteľ je inštruktorom, ktorý asistuje žiakom v ich tvorbe pojmovej/kognitívnej mapy.  

Menší dôraz sa kladie na prednostné štruktúrovanie (vytyčovanie) cieľov, učebných úloh a plánov, ciele sa objavujú až vtedy, keď si to vyžaduje situácia alebo sa vyskytne vhodná príležitosť.

Učebné situácie musia byť také, aby žiakov prinútili zapájať sa do nepretržitého výskumu situácií z reálneho života alebo simulovaného prostredia.

Aby konštruktivizmus v učení sa žiakov fungoval, treba:

 • -  žiadať od žiakov myšlienkové konštrukcie, ktorými formulujú vlastný

zmysel, porozumenie a interpretáciu učiva, vlastnú interpretáciu textu. Žiak by mal tvoriť vlastné nápady na základe istého výseku vedomostí, napríklad by mal vedieť vytvoriť finančný plán alebo rozpočet domácnosti na mieru.

 • -  umožniť učiacim sa a učiteľovi vysvetliť si nejasnosti, upresniť a korigovať učebný proces,
 • -  tvoriť pre žiakov úlohy v súlade s vyššími úrovňami Bloomovej taxonómie,
 • -  rešpektovať učebné štýly žiakov,
 • -  žiadať od žiakov vlastné hodnotenie a učenie sa zo vzájomných chýb.

Konštuktivistické učenie sa je pre mozog žiaka veľmi príjemné. Konštruovanie vlastného chápania učiva je veľmi jedinečné a líši sa od žiaka k žiakovi. Mozog je paralelný procesor, nie sekvenčný. Učiaci sa musí myslieť na jednotlivosti i celok súčasne – musí integrovať vedomosti z jednotlivých tém. Učenie sa je podporované motiváciou, vzrušením z poznania, záujmom.

Vedomosti, ktoré žiaci získavajú vlastným aktívnym učením sa, závisia od ich motivácie a cieľov, ale aj od toho, čo z danej témy už vedia a ako to vedia využiť pri učení sa nových vecí. Učenie sa je teda o konceptuálnych zmenách, nielen o získavaní nových informácií.

Konceptuálne zmeny sa uskutočnia, keď:
- učiteľovi aj žiakom sú jasné ciele,
- je prítomná vnútorná motivácia žiakov, ktorá je dôsledkom záujmu, zvedavosti, zmysluplnosti toho čo chceme žiakov naučiť, ale je aj výsledkom dobrého vyučovania a súvisí tiež s pozitívnou klímou v triede,
- žiaci majú voľnosť v prístupe k riešeniu úloh (kreativita), nemusia byť tvrdo orientovaní na plnenie požiadaviek striktného zadania alebo požiadaviek pri skúšaní (hodnotení),
- žiaci majú možnosť navzájom spolupracovať a diskutovať.

Odporúčame vyššie uvedené OPS k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

23.3.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok                                

Dátum konania stretnutia: 23.3.2022

Trvanie stretnutia: o 14:00 .hod    do17:00 hod

              

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Gabriela Zavacká

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Bc. Beáta Mráziková

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Adriana Pavlovská

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Jaroslav Jurgovian

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Ing. Patrik Boleš

PN

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia