Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

TITUL PRIEZVISKO MENO TITUL PO ORG. ZL. TRIEDNY V TRIEDE KARIÉROVÁ POZÍCIA TYP ZAMESTNANCA
               
Vedenie školy          
Mgr. Jurgovianová Anna   OU OŠ   riaditeľka  
               
PhDr. Mašlonková Jana MBA   Zástupkyňa riaditeľa pre org. zl. SSŠ, výchovná poradkyňa (pedag. zamest.)  
Mgr. Reľovská  Miroslava   OU 2.AM, 2.BM Zástupca riaditeľa, Triedny uč. Učiteľka
Mgr. Kunová Beáta   OU OŠ   Hlavná majsterka odbornej výchovy Vedúca PK - pre odborné predmety Majsterka - MOV
               
Vedúci elokovaných pracovísk          
Ing. Ambróz  Peter   OU   Zodpovedný vedúci EP Krížová Ves Majster - MOV
Mgr. Danielčák Pavol   OS   Zodpovedný vedúci EP Podhorany Majster - MOV
  Edellmüller Ľubomír   OS   Zodpovedný vedúci EP Podsadek Majster - MOV
  Kešeľák Michal   OU   Zodpovedný vedúci EP Ľubotín Majster - MOV
  Pálfyová Lucia   OS   Zodpovedná vedúca EP Ihľany Majsterka - MOV
Paedr. Žilecký Ladislav   OU   Zodpovedný vedúci EP Jakubany Učiteľ
               
Pedagogickí   zamestnanci          
Mgr. Babjarčík Marián   OU     Učiteľ
  Bekeš Marek   OU     Majster - MOV
Mgr. Budzáková  Jana   OU OŠ 3.AM, 2. NŠ Triedna učiteľka Učiteľka
Ing. Boleš Patrik       Učiteľ
  Bravis  Jozef   OU     Učiteľ
  Dziak Štefan   OU     Majster - MOV
  Dovalová Otília   OS     Majsterka - MOV
Ing. Dubjelová Alžbeta   OS 1.B   Majsterka - MOV
  Eštočinová Ľudmila   OS     Učiteľka
Mgr. Ferčáková Anna   OU 1. CM Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Glevaňák Dominik   OU OS     Učiteľ
  Hangurbadžo Koloman       Majster - MOV
Mgr. Jacková Martina   OU     Učiteľka
Paedr. Jendrejáková Beata   1. NŠ Triedna učiteľka Učiteľka
  Jurgovian Juraj   OU     Majster - MOV
  Jurgovian  Jaroslav   OU     Majster - MOV
  Kantor Ján   OS     Majster - MOV
  Krajňáková  Lucia   OU     Majsterka - MOV
Mgr. Kravčíková Anna   OU 2.DM Triedna učiteľka Učiteľka
  Kuzmová Marcela   OU     Majsterka - MOV
Mgr. Majerská Mária     2.B Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Menšíková  Renáta   OU 1.AM Vedúca PK pre všeobecno - vzdelávacie predmety Učiteľka
Bc. Mráziková Beáta   OU     Majsterka - MOV
Mgr. Mysza Róbert   OU OS 2.UB, 3.UB Triedny učiteľ Učiteľ
Paedr.Bc. Onufer Valér   OS 1.A   Učiteľ
Mgr. Pavlovská Adriana   OS 2.A   Učiteľka
  Pištová Ivana   OU OS     Majsterka - MOV
  Polhoš Kamil   OU OS     Majster - MOV
  Polhošoová  Renáta   OU     Majsterka - MOV
  Rusnák Ján   OS     Majster - MOV
Mgr. Regešová Mariana       Učiteľka
Mgr. Sásik  Oto Phd. OU OŠ 1. BM, 1.D Triedny učiteľ Učiteľ
  Scholtz Patrik   OU     Učiteľ
  Šabľa  Milan   OU     Majster - MOV
Mgr. Šašalová  Nadežda   OU     Učiteľka
Mgr. Šutáková Stanislava   OU OŠ 1.Ex, 1UA, 3.CM Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Tomková Mária   OU 1 DM, 2 EM   Majsterka - MOV
Mgr. Tomusko Tomáš   OU OŠ     Učiteľ náboženstva
Ing. Valenčík Ľubomír   1.C,2.C Triedny učiteľ Učiteľ
  Vresilovič Peter   OU     Majster - MOV
Mgr. Zavacká Gabriela       Učiteľka
Ing. Zimová Mária   2.UA   Majsterka - MOV
  Zimová Terézia   OU     Majsterka - MOV
               
Nepedagogickí zamestnanci          
  Krempaská Eva       referentka PaM  
Mgr. Molčanyová Katarína       ekonómka  
  Kondrátová Alžbeta       administratívna pracovníčka  
Ing. Fuhrmannová Lucia       administratívna pracovníčka  
  Molčanyová Eva       manažérka ďalšieho vzdelávania  
  Kešeľák Michal       BOZP technik  
  Hangurbadžo Miloš       pracovník v oblasti kultúry  
  Humeník Pavol       správca webovej stránky