Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy Biela voda, Nad traťou 1342/28, 060 01 Kežmarok oznamuje kritériá pre prijatie do učebných a študijných odborov  v školskom roku 2022/2023 v zmysle platnej legislatívy, po vyjadrení pedagogickej rady školy a rady školy.

USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023. (aktualizované 2. 2. 2022) 1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023. Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“). Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.

Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej SDV) sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 17 vybranému uchádzačovi vydá zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie a s ktorým má SSŠ Biela voda, Nad traťou 1432/28 Kežmarok  uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, POTVRDENIE a uchádzač priloží toto POTVRDENIE k prihláške na štúdium.

 • do vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania, ak neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne, bez prijímacej skúšky
 • vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania, ak získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania,
 • nadstavbového štúdia, ak získal stredné odborné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.

Prihlášku na strednú školu  je potrebné podať do 20. marca 2022 

Riaditeľka školy zverejňuje schválený zoznam učebných odborov prvého ročníka v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie v šk. rok 2022/2023

Trojročné učebné odbory:

3152 H krajčír – dámske odevy - duálne vzdelávanie

3661 H murár - duálne vzdelávanie

6444 H čašník –servírka - duálne vzdelávanie

 

Dvojročné učebné odbory pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním

3178 F výroba konfekcie - duálne vzdelávanie

3686 F stavebná výroba - duálne vzdelávanie

3383 F spracúvanie dreva – duálne vzdelávanie

4579 F  lesná výroba - duálne vzdelávanie

Termín prijímacích pohovorov v SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, 060 01 Kežmarok

 

1. termín 2. máj 2022 v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2022

2. termín 9. máj 2022 v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. mája 2022

v priestoroch školy Nad traťou 1342/28  v Kežmarku.

 

Ďalší termín v prípade nenaplnenia s voľnými miestami bude  21. jún  2022

 

Nadstavbové štúdium 2 - ročné s maturitou

6403 L podnikanie v remeslách a službách

Do nadstavbového štúdia budú prijatí absolventi, ktorí získali výučný list. Termín podania prihlášky je do 31. 5. 2022. Použite dole uverejnenú prihlášku pre nadstavbové štúdium.

 

Záverečné ustanovenia:

 • K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka na školský rok 2022/2023 v odbore 3661 H murár

Kritériá prijímacieho konania na SSŠ Biela voda 2,Nad traťou 1342/28 Kežmarok pre školský rok 2022/2023 boli prerokované a schválené na pedagogickej rade 25.01.2022 a zástupcami zamestnávateľov 15.02.2022 a v pedagogickej rade školy dňa 07.02.2022  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Mgr. Anna Jurgovianová, riaditeľka školy

 

 

Povinnými prílohami prihlášky sú:

Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania , o ktorý sa uchádza predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.

Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky, predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti, predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

V prípade uchádzača so ŠVVP je potrebné, aby sa  zákonný zástupca pred podaním prihlášky oboznámil s  "Podmienkami vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami" jednotlivých učebných a študijných odborov na našej škole a v termíne do 28. februára 2022 individuálne konzultoval  druh ŠVVP so zástupkyňou riaditeľky pre teroretické vyučovanie. Zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP priloží k prihláške  na štúdium nasledovné doklady:

 - aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálnom pedagogickom vyšetrení nie staršiu ako dva roky vrátane odporúčaní na úpravu prijímacích skúšok,

- žiadosť o úpravu prijímacích skúšok.

Kontaktná osoba: PhDr. Jana Mašlonková, MBA, tel.: +421 902 323 517

Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky

 • Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.
 • Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému
  najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške
  pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy
  k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky. (Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023 )
 • Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.
 • Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe

 • Prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (link tlačivá) / od 1. januára 2022.
 • Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022; ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.
 • Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh podľa bodu 1 písm. g), podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške. Ak nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola.
 • Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2022 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.
 • Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.