Riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Biela voda 2,060 01 Kežmarok oznamuje kritériá pre prijatie do učebných a študijných odborov  v školskom roku 2021/2022 v zmysle platnej legislatívy, po vyjadrení Pedagogickej rady školy a rady školy

Prijímacie konanie pre uchádzačov o štúdium sa koná v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 6l/20l5 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov.

Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • do vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania, ak neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne, bez prijímacej skúšky
  • vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania, ak získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania,
  • nadstavbového štúdia, ak získal stredné odborné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu  do 16. apríla 2021.

 

Riaditeľka školy zverejňuje schválený zoznam učebných odborov prvého ročníka v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie v šk. rok 2021/2022

Trojročné učebné odbory:

3152 H krajčír – dámske odevy

3661 H murár - duálne vzdelávanie

6456 H kaderník

Dvojročné učebné odbory pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním

3178 F výroba konfekcie

3686 F stavebná výroba - duálne vzdelávanie

3383 F spracúvanie dreva – duálne vzdelávanie

 

Termín prijímacích pohovorov v SSŠ, Biela voda 2, 060 01 Kežmarok

1. termín 3. 5. – 4. 5. 2021

2. termín 10. 5. – 11. 5. 2021 o 9:00 hod.

v priestoroch školy Biela voda 2 v Kežmarku.

Ďalší termín v prípade nenaplnenia s voľnými miestami bude 21. 6. 2021

 

Nadstavbové štúdium 2 - ročné s maturitou

6403 L podnikanie v remeslách a službách

Do nadstavbového štúdia budú prijatí absolventi, ktorí získali výučný list. Termín podania prihlášky je do 31. 5. 2021. Použite doleuverejnenú prihlášku pre nadstavbové štúdium.

 

Záverečné ustanovenia:

  • K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka na školský rok 2021/2022 v odbore 3661 H murár
  • O termíne zápisu, jeho forme a podmienkach budú uchádzači informovaní v zaslanom rozhodnutí.
  • Organizácia celého prijímacieho konania sa môže aktuálne upraviť v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARSCoV-2 a vydanými rozhodnutiami MŠVVaŠ Slovenskej republiky

Kritériá prijímacieho konania na SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok pre školský rok 2021/2022 boli prerokované a schválené radou školy dňa 19.02.2021 a v pedagogickej rade školy dňa 18. 02. 2021.

                                                                                         

                                                                                                                                                                         Mgr. Anna Jurgovianová

                                                                                                                                                                                  riaditeľka SSŠ