Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského, sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (začiatok 13. týždňa tehotenstva) priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok (§ 96b zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách v platnom znení).

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky.

 

Škola po oboznámení sa a spustení celého legislatívneho procesu bude priznávať študentkám tehotenské štipendium. Tento proces je ale ešte na začiatku uvedenia tejto služby do praxe a preto je potrebné na plné jeho uvedenie do praxe trochu počkať, no je isté, že škola túto službu svojim študentkám bude garantovať.

 

Potrebné doklady na priznanie tehotenského štipendia nájdete tu:

 

Tehotenské štipendium